asmr宅免费男视频网站

asmr宅免费男视频网站

如运枢者,言其咳之连连不已,内动五脏,外振经脉也。盖肿,表证也,为风,为寒湿,其证动而后喘,法宜散之;胀,里证也,为湿热里盛,脾实肝滞,木郁土中,其证不待动而自喘,法宜泄之;肿胀兼有,散之、泄之。

曾闻有患痰饮者,久服附子,化为肿,是不用茯苓、猪苓之苦降淡渗以导邪,而专益其阳,阳气充旺,遂鼓激痰水四溢矣,即补而不泄之过也。 徐注曰∶肝与少阳胆为表里,所以主半里者,水气乘之,阴寒内束,故少阳气上出,冲击而嚏,如伤风然。

所服之药,皆温散燥烈之品,不知风寒久而化热,故越治越剧,几至不起。此时遍身热,神识昏迷,胸高气粗,若误作温毒,治以凉解,阳气泄伤,食转不化而洞下矣。

 《脉经》三部动摇,各各不同,得病以仲夏,桃花落而死。凡欲发汗,须养汗源,非但虑其伤阴,亦以津液不充,则邪无所载,仍不得出也。

其证烦渴夜甚,隐隐有肿胀作痛之处,又兼小便赤涩也。 津气消灼,燥痰据于心络,以致怔忡、谵语者,所谓狂言失志者死也。

所更奇者,教令静坐,吸气稍长,用意深纳,旋即身大寒热如疟状,初尚以为药力能振动阳气而化疟也;及次日,不寒热矣,身体轻爽倍常,方大喜。 盖疟之正病,乃寒湿伤于太阳,暑热伤于太阴,二气交争于脊膂膜原之间而发也,其治宜九味羌活加味。

Leave a Reply